Muddy Mates

De leukste modder race van het jaar

Deelnemersvoorwaarden

Deelnemersvoorwaarden Muddy Mates 2014

Download Terms and Conditions as PDF (50Kb)

Artikel 1. Definities

In deze Deelnemersvoorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Evenement: het door Organisator georganiseerde evenement Muddy Mates 2014, dat plaatsvindt op 19 april 2014 te Velsen/Spaarnwoude.
 2. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement.
 3. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van Deelnemer aan het Evenement.
 4. Organisator: Scape B.V.

Artikel 2. Deelname

 1. Deelname aan het Evenement is uitsluitend mogelijk voor een natuurlijk persoon die tenminste de door Organisator vastgestelde minimumleeftijd heeft bereikt. In het geval van deelname van minderjarigen is toestemming van ouderlijk gezaghebber(s) of voogd(en) noodzakelijk.
 2. Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen indien hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld en indien het inschrijfgeld volledig is voldaan.
 3. De deelname aan het Evenement geschiedt door Deelnemer persoonlijk.
 4. Indien Deelnemer verhinderd is aan het Evenement deel te nemen, wordt het betaalde inschrijfgeld (inclusief eventueel bestelde extra’s ) niet gerestitueerd.
 5. Organisator kan op grond van uitzonderlijke omstandigheden besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Een besluit van Organisator om het Evenement geen doorgang te laten vinden doet geen aansprakelijkheid ontstaan voor vergoeding van de door Deelnemer gemaakte kosten en terugbetaling van het inschrijfgeld.
 6. Alle Deelnemers dienen zich lopend of kruipend voort te bewegen over het door Organisator uitgezette parcours en de hindernissen/ obstakels op de daarvoor bedoelde manier te overwinnen.
 7. Organisator is gerechtigd een Deelnemer uit het Evenement te halen indien deze zich niet houdt aan deze Deelnemersvoorwaarden of zich onsportief of onbehoorlijk gedraagt of indien dit op grond van medische overwegingen of in verband met een ordelijk verloop van het Evenement noodzakelijk wordt geacht.
 8. Deelnemer dient de instructies op te volgen van Organisator en van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van Organisator behoren.
 9. Organisator aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers. Dat geldt ook voor zaken die achtergelaten zijn in de door Organisator ter beschikking gestelde kleedaccommodaties. Deelnemer wordt er op gewezen dat deze accommodaties niet door de Organisator bewaakt worden.
 10. Deelnemer zal geen schade toebrengen aan eigendommen van anderen en geen afval achterlaten.
 11. Het is Deelnemer verboden om onder invloed van alcohol en/of drugs deel te nemen aan het Evenement.

Artikel 3. Aansprakelijkheid

 1. Deelname geschiedt voor eigen risico. Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die Deelnemer mocht lijden als gevolg van deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor schade ten gevolge van letsel of overlijden.
 2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van Organisator voor schade van Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van Organisator ter zake van die schade uitkeert.
 3. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement.
 4. Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren.
 5. Deelnemer vrijwaart Organisator voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade.

Artikel 4. Intellectuele eigendomsrechten

 1. Deelnemer verleent onherroepelijk en zonder enig voorbehoud toestemming om film- en/of foto-opnamen van hem te (laten) maken en deze te (laten) gebruiken door Organisator.
 2. Deelnemer draagt aan Organisator alle rechten over welke hij uit hoofde van zijn prestaties met betrekking tot de opnamen en/ of gedeelten daarvan zou kunnen doen gelden, waaronder auteursrechten en naburige rechten. Deelnemer doet hiermee jegens Organisator en diens rechtsopvolgers afstand van de aan hem toekomende persoonlijkheidsrechten. Indien en voorzover de afstand van die persoonlijkheidsrechten op grond van de wet niet mogelijk is, zal Deelnemer daar jegens Organisator en haar rechtsopvolgers geen beroep op doen.
 3. Krachtens deze voorwaarden is Organisator gerechtigd de van Deelnemer gemaakte opnamen en delen daarvan, waaronder stills, te (laten) reproduceren en openbaar te (laten) maken, wereldwijd, door middel van alle huidige en toekomstige verveelvoudigings- en openbaarmakingswijzen, waaronder televisie en internet.
 4. Tevens verleent Deelnemer hierbij Organisator en diens rechtsopvolgers onherroepelijk toestemming tot gebruik van zijn portret.
 5. Voor de overdracht en afstand van rechten en toestemming krijgt Deelnemer geen vergoeding.

Artikel 5. Persoonsgegevens

 1. In verband met de deelname aan het Evenement worden door Organisator persoonsgegevens van Deelnemer verwerkt. Deelnemer verleent door het aangaan van de overeenkomst met Organisator toestemming aan Organisator tot gebruik van zijn e-mailadres ten behoeve van het verzenden van informatie aan Deelnemer. Deelnemer kan te allen tijde kosteloos schriftelijk ([postadres])of per e-mail ([e-mailadres]) aan geven bezwaar te hebben tegen het verzenden van informatie door Organisator, waarna Organisator dat zal stopzetten.

Artikel 6. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Deze voorwaarden en daarmee verband houdende overeenkomsten en verbintenissen tussen Deelnemer en Organisator worden beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen die voortvloeien uit of verband houden met de overeenkomsten en verbintenissen tussen Deelnemer en Organisator, die niet kunnen worden opgelost door middel van overleg tussen Deelnemer en Organisator, zullen ter beslechting aan de bevoegde rechter te Amsterdam worden voorgelegd.
Register to get a free t-shirt